Skip to main content

Reisevilkar

Resevillkor

Nedan presenteras de särskilda resevillkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. Dessa särskilda resevillkor ersätter och/eller kompletterar i förekommande fall de Allmänna Resevillkor som har tagits fram av Konsumentverket i samarbete med branschförbunden.

Särskilda Resevillkor
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är fr. 400 kr per person beroende på resa och skall vara Östresor till handa senast 10 dagar efter bokandet av resan. Anmälningsavgiften dras av vid resans slutbetalning och innebär således ingen extrakostnad.

Slutbetalning 
Slutbetalning för resan skall vara Östresor tillhanda senast 20 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas ej ut. Har ej full betalning för resan kommit Östresor tillhanda senast 20 dagar före avresedagen äger Östresor rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.

Vid bokning senare än 20 dagar före avresan ska hela resans pris betalas omgående.


Avbeställningskostnader 
Följande avbeställningskostnader gäller för samtliga resor om inte annat explicit angivits:

 • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften.
 • Vid avbeställning 30-15 dagar före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
 • Vid avbeställning 14-8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
 • Sker avbeställningen senare än 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
 • Visumavgiften återbetalas ej efter utfärdande av visum. 

 

Kryssningar med Moby SPL kan ej preliminärbokas, bokningen är bindande. 

Avbeställningskostnader med Moby SPL
Följande avbeställningskostnader gäller för samtliga resor om inte annat explicit angivits:

 • Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften.
 • Vid avbeställning 45-25 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
 • Sker avbeställningen senare än 24 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
 • Avbeställning av kryssningar som erbjuds till specialpris skall resenären betala hela resans pris.

 

Transsibiriska järnvägen:

 • Vid avbeställning tidigare än 65 dagar innan avresa: anmälningsavgiften.
 • 65-25 dagar före avresa: anmälningsavgift + 50% av resans totalpris.
 • Senare än 25 dagar före avresa: resans totalpris.
 • Visumavgiften återbetalas ej efter utfärdande av visum. 

 

MiG-flygning:

 • Avbeställningsvillkor meddelas vid varje enskild bokning. 
 • Visumavgiften återbetalas ej efter utfärdande av visum. 

I det fall ingen avbeställning sker och resenären ej infinner sig på för avresan angiven tid och plats, eller i det fall resenären ej kan deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc äger Östresor rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 

Avbeställning kan göras på följande sätt:
Vardagar (mån-tors) kl 09:30 – 17:00, (fre) kl 09:30 – 16:00 på telefon 08 120 23 800. Det går även att lämna meddelande på vår telefonsvarare utanför kontorstider.
Dygnet runt via e-post info@ostresor.se. 
Vid avbeställning ska eventuella utfärdade färdhandlingar omgående återsändas till Östresor för att återbetalning, i enlighet med gällande villkor för avbeställning av resa, ska erhållas.

Avbeställningsskydd 
För avbeställningsskydd hänvisar Östresor till Gouda Reseförsäkring  som är ett stort och etablerat försäkringsbolag. Avbeställningsskyddet tecknas enkelt direkt med Gouda Reseförsäkring och gäller enligt deras villkor.

Ändring av priser och avtalsvillkor
Östresor förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter på hemsida eller i prislista/faktablad/katalog.

Östresor förbehåller sig även rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkor för en viss resa. Östresor vinnlägger sig om ej ändra avtalsvillkor om så ej är nödvändigt av praktiska eller kommersiella skäl. Vid ändringar av avtalsvillkor gäller bestämmelser i Lag om paketresor, §12.

Ändringar i resans genomförande
Dagsprogram för rundresor och utflykter kan komma att påverkas av olika oförutsedda omständigheter (t.ex. väderförhållanden, inställda eller försenade transportmedel etc) som kan få till följd att ändringar i dagsprogram är nödvändiga. Förändringar av detta slag medför generellt ingen prisreduktion. Östresor strävar alltid efter att hantera oförutsedda omständigheter på ett sådant sätt så att resan påverkas så lite som möjligt.

Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas.

Ändringar på resenärens initiativ
Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och nybeställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna ovan. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Östresor tillhanda.

Justering av en eller flera delar i det redan inbokade arrangemanget medför en expeditionskostnad om 250 kr per person och ändrad del av arrangemanget.

Överlåtelse av resa
Privatpersoner kan överlåta sin resa till en annan person fram till sex veckor före avresa. Den nya resenären måste uppfylla uppställda villkor för resan, till exempel pass och visum. Överlåtelsen är förbunden med en expeditionsavgift på 500 kr, samt eventuella merkostnader som tillkommer. Östresor har rätt att neka överlåtelse om gällande bestämmelser hos flygbolag eller myndighet inte tillåter densamma.

Reslängd
Angiven reslängd omfattar ej alltid hela dagen, utan anges av praktiska skäl enligt utrese- respektive hemkomstdag.

Minimiantal
Minimum antal deltagare som krävs för resans genomförande:

 • Transsibiriska järnvägen på egen hand, heldagsutflykt till Tjernobyl, Klassiska Georgien, Upptäck Georgien, Mongoliet på hästrygg: ingen minimigräns 
 • Klassiska Mongoliet, Vandring runt sjöarnas dal, Motorcykel i Gobiöknen: 4 deltagare 
 • Övriga resor: 10 deltagare  

Faktura och färdhandlingar 
Det åligger resenären att kontrollera att bokningsuppgifter är korrekta på såväl faktura som färdhandlingar. Det är särskilt viktigt att för- och efternamn stavas på samma sätt som i passet. I det fall färdhandlingar innehåller passnummer är även detta särskilt viktigt att kontrollera. Eventuella felaktigheter bör påtalas omedelbart.

Flygbiljetter 
Östresor friskriver sig ansvar för ändringar i flygtider som sker av flygbolag och flygtider bör därmed betraktas som preliminära (även sådana som anges på bokningsbekräftelse).

För samtliga flygbiljettstyper gäller att om passageraren inte nyttjar sin utresa förverkas möjligheten att nyttja återresan.  Detta då alla återstående flygsträckor avbokas automatiskt av aktuellt flygbolag, vilket är något som ligger utanför Östresors kontroll. 

En biljett kan inte ändras sedan den är utställd. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat samt överensstämmer med uppgifterna i ditt pass.

För flygbiljetterna som är gruppbiljetter med reguljärflyg meddelas villkoren vid varje enskild bokning.

Bagage 
Östresor ansvarar ej för resenärens bagage eller personliga ägodelar. Vi rekommenderar våra resenärer att aldrig packa ned stöldbegärligt gods eller kontanter i bagage som checkas in eller lämnas utan uppsikt.

Östresors ansvar för resans genomförande
Östresor ansvarar för i orderbekräftelsen specificerad resa.

Resenären har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits. Om resenären/gruppen konstaterar att något saknas eller är fel på resan skall Östresor snarast kontaktas (Östresor kan kontaktas direkt eller med hjälp av reseledaren/guiden/representanten), så att Östresor får en rimlig möjlighet att åtgärda felet under resan. Om resenären/gruppen inte kontaktar Östresor när felet upptäcks, bortfaller rättighet till ersättningskrav i frågan.

Om felet åtgärdas inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för resenären/gruppen kan ersättningskrav inte ställas mot Östresor. Om Östresor meddelas om felet först efter hemkomst kan ersättningskrav inte ställas. Eventuell reklamation skall ställas till Östresor senast 30 dagar efter hemkomst.

Östresor är ansvarig för fel under resans gång såvida inte:

 • felen beror på tredje part.
 • felen beror på omständigheter utanför Östresors eller våra samarbetspartners kontroll, och inte kunde förutses vid beställningen av resan.
 • felen beror på force majeur eller force majeur-liknande förhållanden

Reservation för tryckfel 
Östresor reserverar sig för tryck- och korrekturfel i publiceringar.

Teknisk arrangör
Östresor International Travel AB
Kungsholmsgatan 14
112 27 Stockholm
Tel: 08 120 23 800

Om resegarantier

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner: 

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

Standardupplysningar om paketresor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU)  2015/2302.

Därför  omfattas  du  av  alla  EU-rättigheter  som  gäller  för  paketresor.  Östresor  kommer  att  ansvara  fullt  ut  för  att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har  Östresor, enligt lag,  ett  skydd för att  återbetala dina  betalningar och, när  transport ingår  i  paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar  på obestånd.

 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

—   Resenärer kommer att få all väsentlig information  om paketresan innan  de ingår  paketreseavtalet.

—   Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar  för att alla resetjänster som ingår  i avtalet fullgörs  korrekt.

—   Resenärerna  får  ett  nödtelefonnummer  eller  uppgifter  om  en  kontaktpunkt  där  de  kan  komma  i  kontakt  med arrangören eller  resebyrån.

—   Resenärer  får  överlåta paketresan till  en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

—   Paketresans  pris  får  endast  höjas  om  särskilda  kostnader  ökar  (till  exempel  bränslepriser),  och  om  detta  uttryckligen anges  i  avtalet,  samt  i  alla  händelser  senast  20  dagar  före  paketresans  början.  Om  priset  höjs  med  mer  än  8  %  av priset  på  paketresan  får  resenären  säga  upp  avtalet.  Om  arrangören  förbehåller  sig  rätten  att  höja  priset  har resenären rätt till  en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

—   Resenärer  kan  säga  upp  avtalet  utan  att  betala  en  avbokningsavgift  och  få  full  återbetalning  av  alla  betalningar  om någon  annan  av  paketresans  väsentliga  delar  än  priset  ändras  avsevärt.  Om  den  näringsidkare  som  ansvarar  för paketresan  ställer  in  paketresan  före  paketresans  början  har  resenärerna  rätt  till  återbetalning  och  ersättning,  i förekommande fall.

—   Resenärer  kan  under  exceptionella  omständigheter  säga  upp  avtalet  före  paketresans  början  utan  att  betala  en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet  som sannolikt skulle påverka paketresan.

—   Dessutom  kan  resenärer  när  som  helst  före  paketresans  början  säga  upp  avtalet  mot  en  skälig  och  motiverad avbokningsavgift.

—   Om  betydande  delar  av  paketresan  inte  kan  tillhandahållas  enligt  avtalet  efter  paketresans  början  måste  lämpliga alternativa  arrangemang  erbjudas  utan  extra  kostnad.  Resenärer  får  säga  upp  avtalet  utan  att  betala  en avbokningsavgift  om  tjänsterna  inte  fullgörs  i  enlighet  med  avtalet  och  detta  väsentligen  inverkar  på  paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper  problemet.

—   Resenärer  har  också  rätt  till  en  prissänkning  och/eller  en  ersättning  för  skada  om  resetjänsterna  inte  fullgörs  eller fullgörs bristfälligt.

—   Arrangören måste tillhandahålla stöd om en resenär befinner sig i svårigheter.

—   Om  arrangören  eller,  i  vissa  medlemsstater,  återförsäljaren  hamnar  på  obestånd  kommer  betalningarna  att återbetalas.  Om  arrangören  eller,  i  tillämpliga  fall,  återförsäljaren  hamnar  på  obestånd  efter  paketresans  början  och om  transport  ingår  i  paketresan,  säkras  resenärernas  hemtransport.  Östresor  har  tecknat  skydd  vid  obestånd  hos SEB.  Resenärer  får kontakta denna  enhet  eller,  i  tillämpliga  fall,  den  behöriga  myndigheten Kammarkollegiet, Birger  Jarlsgatan 16,  114  34Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Östresor:s obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt finns tillgängligt här

Søk reise